Górno, 08.09.2017 r.

Znak: KZ.26.3.1.2017.GC

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

GÓRNO 169, 26 – 008 GÓRNO

Tel. / fax 41 / 302 – 32 – 04

e-mail: kierownik@zuk-gorno.pl

strona internetowa: www.zuk-gorno.pl

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 Dostawa materiałów do wykonania zadania „Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bęczków”

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U.2017.1579) do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający:

Zakład Usług Komunalnych w Górnie

Górno 169, 26-008 Górno

tel.: 41 / 302-32-05
fax:
41 / 302-32-04

Kierownik:    509-964-340

e-mail:   kierownik@zuk-gorno.pl

BIP: http://www.zukgorno.naszbip.pl/

Godziny urzędowania:           Poniedziałek, Środa – Piątek 7:30 – 15:00, Wtorek 7:30 – 17:30

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Dostawa materiałów do wykonania zadania „Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bęczków” z podziałem na następujące części:

Część I – Dostawa studzienek wodomierzowych DN400 z wyposażeniem.

Część II – Dostawa armatury żeliwnej i stalowej

Część III – Dostawa rur, kształtek z PE, PP,PCV i pozostałych materiałów.

 1. Termin wykonania zamówienia dla każdej z części (I, II i III w 3 transzach dostawy)
 1. 1 transza dostawy do 30 września 2017r.
 2. 2 transza dostawy do 15 październik 2017r
 3. 3 transza dostawy do 30 październik 2017
 1. W związku ze specyfiką wykonywanego zadania zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia o 10%.
 2. Opis sposobu obliczenia ceny oraz kryteria wyboru oferty

5.1 Oferent poda w ofercie cenę brutto za dostawę całości zadania wymienionego w części I, II, lub III. Oferent może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową na daną część i nie może zmienić jej treści w okresie trwania umowy. Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę na poszczególne zadanie zostanie podpisana umowa.

5.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybraną część zamówienia lub wszystkie części zgodnie ze specyfikacją zamówienia

5.3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Wzór

Sposób oceny

Cena

(Cena minimalna / oferowana cena) * 100

 1. pkt.

 1. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 2. Warunki udziału w postępowaniu:

7.1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:

 1. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszego zapytania ofertowego,
 2. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

7.2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie w formularzu ofertowym)
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia (na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie w formularzu ofertowym)
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie w formularzu ofertowym)

7.3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 4. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 5. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 6. została złożona przez wykluczonego Wykonawcę.
 1. Wymagane dokumenty:

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty (dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków na dzień składania ofert):

– zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,

 1. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy bądź nie dostarczy wyżej wymienionych dokumentów wymaganych do podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 2. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w Zakładzie Usług Komunalnych (pokój nr 12), Górno 169, 26-008 Górno do dnia: 18.09.2017 do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie, z pieczęcią Oferenta oraz opatrzoną adnotacją:

OFERTA

Dostawa materiałów do wykonania zadania „Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bęczków”

Termin składania ofert 18.09.2017 godz. 12:00

Nie otwierać przed 18.09.2017 godz. 12:15

9.1. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Usług Komunalnych, Górno 169, 26-008 Górno w dniu:18.09.2017 do godz. 12:15.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Górnie – Grzegorz Ciepiela tel. 509 964 340 w godz. pracy Zakładu.     
 2. Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

Załącznik 1.1

Załącznik 1.2

Załącznik 1.3

Załącznik nr 2. Wzór umowy dostawy

Załącznik nr 3. Formularz ofertowy

 

0 Comments

Pingback: natural viagra

Pingback: sildenafil tablets

Pingback: viagra on line

Pingback: viagra

Pingback: viagra online

Pingback: sildenafil

Pingback: viagra 100mg

Pingback: viagra pills

Pingback: cheap viagra

Pingback: sildenafil 20 mg

Pingback: viagra connect

Pingback: viagra prices

Pingback: cialis vs viagra

Pingback: sildenafil 100

Pingback: viagra coupons

Pingback: viagra tablet

Pingback: female viagra

Pingback: sildenafil 100 mg

Pingback: viagra tablets

Pingback: sildenafil 100mg

Pingback: viagra for men

Pingback: viagra vs cialis

Pingback: generic viagra

Pingback: sildenafil citrate

Pingback: viagra for women

Pingback: viagra generic

Pingback: sildenafil generic

Pingback: cialis

Pingback: cialis 5 mg

Pingback: cialis 20 mg

Pingback: cialis 20mg

Pingback: cialis coupon

Pingback: cialis generic

Pingback: cialis generico

Pingback: cialis generika

Pingback: cialis online

Pingback: cialis prices

Pingback: cialis tablets

Pingback: generic cialis

Pingback: tadalafil

Pingback: tadalafil 5mg

Pingback: tadalafil 20 mg

Pingback: tadalafil 20mg

Pingback: tadalafil generic

Pingback: tadalafila

Pingback: Viagra generic

Pingback: Viagra 20 mg

Pingback: Viagra prices

Pingback: cheap cialis

Pingback: cialis canada

Pingback: Cialis 20 mg

Pingback: cialis cost

Pingback: cialis coupons

Pingback: cialis cooupons

Pingback: cialis dosage

Pingback: cialis free trial

Pingback: cymbalta

Pingback: levitra generic

Pingback: cymbalta dosage

Pingback: levitra

Pingback: cymbalta for pain

Pingback: levitra 20 mg

Pingback: cialis pills

Pingback: cymbalta generic

Pingback: levitra coupon

Pingback: levitra dosage

Pingback: cymbalta reviews

Pingback: levitra vs viagra

Pingback: vardenafil

Pingback: duloxetine

Pingback: vardenafil 20 mg

Pingback: duloxetine 20 mg

Pingback: vardenafil 20mg

Pingback: duloxetine hcl

Pingback: duloxetine 60 mg

Pingback: levaquin

Pingback: levaquin 500 mg

Pingback: levaquin 750 mg

Pingback: cheap levitra

Pingback: generic levitra

Pingback: sildenafil coupons

Pingback: levaquin dosage

Pingback: levaquin for uti

Pingback: levaquin lawsuit

Pingback: levitra 20mg

Pingback: levitra cost

Pingback: levaquin uses

Pingback: what is levaquin

Pingback: levitra online

Pingback: what is augmentin

Pingback: cialis pharmacy

Pingback: levitra recviews

Pingback: levitra vs cialis

Pingback: vardenafil generic

Pingback: what is levitra

Pingback: levitra 20mg

Pingback: free cialis

Pingback: free cialis coupon

Pingback: cialis copay card

Pingback: canadian cialis

Pingback: cialis price

Pingback: cialis daily

Pingback: cialis reviews

Pingback: generic for cialis

Pingback: cialis samples

Pingback: cialis saving card

Pingback: liquid cialis

Pingback: cialis for sale

Pingback: cialis for women

Pingback: cialis soft

Pingback: natural cialis

Pingback: cialis 5mg

Pingback: cialis 5mg coupon

Pingback: cialis from canada

Pingback: cialis walmart

Pingback: cialis wikipedia

Pingback: online cialis

Pingback: otc cialis

Pingback: cialis and alcohol

Pingback: cialis medication

Pingback: cost of cialis

Pingback: cialis black

Pingback: cialis on line

Pingback: discount cialis

Pingback: Viagra coupon

Pingback: dutch women viagra

Pingback: sophia viagra

Pingback: viagra for sale

Pingback: viagra sex

Pingback: cialis prices 10mg

Pingback: cialis prices 20mg

Pingback: cialis prices 5mg

Pingback: sildenafil dosage

Pingback: canadian viagra

Pingback: cost of viagra

Pingback: herbal viagra

Pingback: online viagra

Pingback: real viagra

Pingback: viagra alternative

Pingback: viagra cost

Pingback: cialis vs levitra

Pingback: viagra in action

Pingback: viagra pill

Pingback: viagra price

Pingback: upmusic.icu

Pingback: slcshop.top

Pingback: cheap 20mg levitra

Pingback: generic viagra

Pingback: cheap viagra

Pingback: viagra tablets

Pingback: pharmacy online

Pingback: pharmacy online

Pingback: cialis online

Pingback: tadalafil

Pingback: tadalafil

Pingback: cialis online

Pingback: cialis online

Pingback: tadalafil 5mg

Pingback: pharmacy online

Pingback: we-b-tv.com

Pingback: hs;br

Pingback: tureckie_serialy

Pingback: watch

Pingback: HD-720

Pingback: Video

Pingback: wwin-tv.com

Pingback: movies

Pingback: movies online

Pingback: karan johar

Pingback: Top Movies

Pingback: Movies1

Pingback: Serial smotret

Pingback: kinokrad

Pingback: kinokrad 2020

Pingback: Watch TV Shows

Pingback: casino

Pingback: filmy-kinokrad

Pingback: kinokrad-2019

Pingback: serial

Pingback: cerialest.ru

Pingback: dorama hdrezka

Pingback: movies hdrezka

Pingback: HDrezka

Pingback: kinosmotretonline

Pingback: LostFilm HD 720

Pingback: topedstoreusa.com

Pingback: hqcialismht.com

Pingback: гдз 11

Pingback: genericvgrmax.com

Pingback: гдз ру

Pingback: гдз 4

Pingback: canpharmb3.com

Pingback: See-Season-1

Pingback: Evil-Season-1

Pingback: Evil-Season-2

Pingback: Evil-Season-3

Pingback: Evil-Season-4

Pingback: Dollface-Season-1

Pingback: viapwronline.com

Pingback: nileriver

Pingback: cupooftea

Pingback: serial 2020

Pingback: Dailymotion

Pingback: Watch+movies+2020

Pingback: genfio.com

Pingback: fioricet2020.com

Pingback: tvrv.ru

Pingback: Film

Pingback: Film 2020

Pingback: Film 2021

Pingback: Top 10 Best

Pingback: human design

Pingback: dizajn cheloveka

Pingback: human-design-space

Pingback: koma 2020

Pingback: The-Gentlemen

Pingback: led-2

Pingback: pod-vodoi

Pingback: vk 2020

Pingback: DSmlka

Pingback: ¯jak Son³k

Pingback: watch online

Pingback: kinoxaxru.ru

Pingback: strelcov 2020

Pingback: film t-34

Pingback: online pharmacy

Pingback: canadian pharmacy

Pingback: psyhelp_on_line

Pingback: coronavirus

Pingback: PSYCHOSOCIAL

Pingback: cialis price

Pingback: canadian cialis

Pingback: cialis coupon cvs

Pingback: film doktor_liza

Pingback: djoker film

Pingback: hempworx cbd oil

Pingback: levitra coupon

Pingback: cialis coupon cvs

Pingback: stendra vs viagra

Pingback: cialis on line

Pingback: goodrx cialis

Pingback: viagra 100mg

Pingback: viagra for sale

Pingback: viagra 100mg

Pingback: cialis xtl generic

Pingback: viagra

Pingback: tadalafil online

Pingback: tadalafil

Pingback: t.me/psyhell

Pingback: pharmacy online

Pingback: cvs pharmacy

Pingback: cialis online

Pingback: viagra coupon

Pingback: otc viagra

Pingback: Real cialis online

Pingback: vardenafil dosage

Pingback: levitra 10 mg

Pingback: vardenafil dosage

Leave a Comment